Strona Główna BIP Strona Główna
Finanse w mundurze
 

Finanse w mundurze

Przeznaczenie korpusu osobowego

Korpus osobowy finansowy pełni funkcję zabezpieczenia wojska na wszystkich szczeblach dowodzenia i kierowania w Siłach Zbrojnych RP, zarówno dla jednostek stacjonujących w kraju, jak i poza jego granicami, poprzez system zabezpieczenia finansowego i logistycznego jednostek wojskowych oparty głównie na wojskowych oddziałach gospodarczych, bazach lotniczych, komendach portów wojennych i oddziałach zabezpieczenia.

Zasadnicza liczba stanowisk korpusu to stanowiska przeznaczone dla oficerów od stopnia podporucznika do generała dywizji włącznie. Tylko niewielka liczba stanowisk jest zaszeregowana do korpusu podoficerskiego. Zadania realizowane przez żołnierzy korpusu w głównej mierze dotyczą planowania i realizacji budżetu oraz dysponowania środkami budżetowymi, nadzoru i kontroli, księgowości i sprawozdawczości, a także naliczania i wypłat uposażeń, wynagrodzeń oraz rozliczania podatków i składek do ZUS. W podmiotach będących dysponentami środków budżetu państwa są to funkcje zabezpieczające obszar finansowania jednostek wojskowych. W podmiotach nieposiadających uprawnień dysponenta budżetu państwa są to zadania związane z planowaniem budżetu, pełnieniem funkcji doradczych dla dowódców na wybranych szczeblach dowodzenia oraz prowadzeniem nadzoru służbowego.

 

Model osobowy żołnierza korpusu osobowego
 – wymagane cechy

Służba  wojskowa  na  stanowiskach  związanych  z  obszarem  finansów  wymaga  szczególnych  cech.  Wynika  to  z  charakteru  realizowanych zadań związanych często z odpowiedzialnością materialną oraz podejmowaniem decyzji mających wymiar finansowy. Realizacja zadań wymaga dużej samodyscypliny i terminowości z uwagi na funkcjonowanie  w  ściśle  określonych  ramach  prawnych  (określone  terminy wykonywania i składania do właściwych organów określonych dokumentów  finansowych  oraz  dokonywanie  płatności).  Żołnierz finansista  powinien  zatem  cechować  się  wysokim  poziomem  uczciwości, odpowiedzialności, terminowości, samodyscypliny oraz samodzielności w podejmowaniu decyzji.

 

Typowe obszary funkcjonalne

Ze względu na pełnione funkcje, stanowiska w korpusie osobowym finansowym można pogrupować na cztery „umowne” poziomy:
– podstawowy: w  wojskowych  oddziałach  gospodarczych,  bazach lotniczych,  komendach  portów  wojennych  oraz  oddziałach  zabezpieczenia,
– wspierający: w jednostkach wojskowych w związkach taktycznych (dowództwach dywizji i brygad),
– pośredni:  w  oddziałach  ekonomiczno-finansowych,  szefostwach  finansów,
– centralny:  w  Departamencie  Budżetowym  MON  oraz  innych  komórkach organizacyjnych MON.

Osobną grupę stanowią stanowiska znajdujące się za granicą państwa w strukturach NATO i EU oraz w jednostkach wielonarodowych w kraju

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w ramach dwunastomiesięcznego Studium Oficerskiego mają obowiązek zarejestrować się na stronie internetowej Uczelni  oraz złożyć dokumenty określone w zasadach naboru w terminie  do dnia 15 maja 2018  r.  (liczy  się  data  złożenia  dokumentów  w  WKU)  do  Dyrektora  Departamentu Kadr za pośrednictwem Komendanta Wojskowej Komendy Uzupełnień właściwego ze względu na miejsce stałego zameldowania.

 

Zasady naboru

– posiadać ukończone jednolite studia magisterskie lub ekonomiczne studia zawodowe, lub ekonomiczne studia magisterskie oraz posiadać tytuł magistra jednego z kierunków: rachunkowość, finanse i rachunkowość, finanse, rachunkowość i ubezpieczenia, finanse i bankowość, zarządzanie;
w jednej ze specjalności: finanse i rachunkowość, finanse i rachunkowość przedsiębiorstw, finanse przedsiębiorstw, finanse publiczne, rachunkowość,  rachunkowość  przedsiębiorstw,  rachunkowość  zarządcza, rachunkowość i controling, zarządzanie finansami lub ekonomika informatyczna.

Szczegółowe zasady naboru:
Uchwała Nr 4/X/2017 Senatu Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki z dnia 12 października 2017 r. w sprawie: warunków i trybu przyjmowania w roku akademickim 2017/2018 na szkolenie wojskowe
kandydatów na oficerów  w ramach dwunastomiesięcznego Studium Oficerskiego (szczegółowe informacje na stronie uczelni www.awl.edu.pl).

 terminy rekrutacji


Szczegółowe informacje: Broszura Informacyjna - Finanse w mundurze