Strona Główna BIP Strona Główna
- Służba kandydacka
 

 

Decyzja Ministra Obrony Narodowej -  w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów 

 

- skierowana do absolwentów posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych

 Decyzja Nr 156/MON z 01.09.2017 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2018 r.

 Decyzja Nr 167/MON z 13.10.2017 r. w sprawie naboru kandydatów do Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych w Poznaniu na potrzeby jednostek Wojsk Obrony Terytorialnej


 

Autor: Sztab Generalny WP - P1

 

Kandydaci na żołnierzy zawodowych pełnią czynną służbę wojskową jako służbę kandydacką.

Do służby kandydackiej może być powołana osoba niekarana sądownie, posiadająca obywatelstwo polskie, zdolność fizyczną i psychiczną do służby wojskowej, wiek co  najmniej osiemnaście lat i wykształcenie wymagane do przyjęcia do uczelni wojskowej, szkoły podoficerskiej lub ośrodka szkolenia.

Osobę ubiegającą się o powołanie do służby kandydackiej kieruje się do:

 

1) wojskowej komisji lekarskiej w celu ustalenia zdolności fizycznej i psychicznej do zawodowej służby wojskowej;

2) wojskowej pracowni psychologicznej w celu wydania orzeczenia psychologicznego w zakresie braku przeciwwskazań do pełnienia zawodowej służby wojskowej.

Stosunek służbowy służby kandydackiej powstaje w drodze powołania, na podstawie dobrowolnego zgłoszenia, po spełnieniu łącznie następujących warunków:

1) podpisaniu umowy;

2) wydaniu rozkazu personalnego o powołaniu do służby kandydackiej;

3) stawieniu się osoby powołanej do pełnienia służby kandydackiej.

Do służby kandydackiej może być powołana również osoba będąca:

 

1) cywilnym studentem uczelni wojskowej;

2) studentem innej uczelni niż uczelnia wojskowa.

 

Kandydat na żołnierza zawodowego będący studentem studiów, odbywa w okresie przerw wakacyjnych szkolenie wojskowe oraz pozostaje na zaopatrzeniu wybranej uczelni wojskowej.

Osoby powołane do służby kandydackiej stają się żołnierzami w czynnej służbie wojskowej z dniem stawienia się do tej służby.

 

Z dniem rozpoczęcia pełnienia służby kandydackiej żołnierz pełniący służbę kandydacką otrzymuje bez szczególnego nadania tytuł:

1) podchorążego, jeżeli kształci się na oficera zawodowego;

2) kadeta, jeżeli kształci się na podoficera zawodowego;

3) elewa, jeżeli kształci się na szeregowego zawodowego.

 

Osoby ubiegające się o przyjęcie do uczelni wojskowej, szkoły podoficerskiej lub ośrodka szkolenia składają egzaminy wstępne.

Stosunek służbowy służby kandydackiej wygasa z mocy prawa z dniem skreślenia z ewidencji uczelni wojskowej, szkoły podoficerskiej lub ośrodka szkolenia, jeżeli żołnierz pełniący służbę kandydacką nie ukończy nauki w uczelni wojskowej, szkole podoficerskiej lub ośrodku szkolenia.

 

Zwolnienie ze służby kandydackiej następuje odpowiednio decyzją rektora-komendanta uczelni wojskowej, komendanta szkoły podoficerskiej lub komendanta ośrodka szkolenia w przypadku:

 

1) zrzeczenia się obywatelstwa polskiego;

2) wybrania na posła, w tym do Parlamentu Europejskiego, senatora, na kierownicze stanowisko państwowe obsadzane na podstawie wyboru oraz do organów wykonawczych samorządu terytorialnego;

3) ustalenia przez wojskową komisję lekarską niezdolności do zawodowej służby wojskowej;

4) niespełnienia wymogów określonych w regulaminie studiów lub nauki;

5) utraty stopnia wojskowego albo degradacji;

6) prawomocnego orzeczenia o wymierzeniu kary dyscyplinarnej usunięcia  z czynnej służby wojskowej pełnionej w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego;

7) prawomocnego orzeczenia środków karnych pozbawienia praw publicznych lub zakazu wykonywania zawodu żołnierza;

8) skazania prawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia wolności lub aresztu wojskowego, w tym również z warunkowym zawieszeniem jej wykonania;

9) skazania prawomocnym wyrokiem na karę ograniczenia wolności;

10) wniosku żołnierza.

 

Żołnierzowi pełniącemu służbę kandydacką - kobiecie, w razie zajścia w ciążę, na okres ciąży i połogu udziela się urlopu bezpłatnego w wymiarze nie dłuższym niż dwanaście miesięcy.

W przypadku niepodjęcia służby kandydackiej po upływie okresu, dwunastu miesięcy oraz w przypadku ponownego zajścia w ciążę żołnierza pełniącego służbę kandydacką - kobietę zwalnia się ze służby kandydackiej.

 

Jeśli masz pytania zadzwoń do nas:

WKU Warszawa-Praga od poniedziałku   do  piątku   w godzinach 7:30 -15:30

  • Szef Wydziału Rekrutacji tel. 26 1872 309