Strona Główna BIP Strona Główna
czym jest służba przygotowawcza
 

 

Służba przygotowawcza adresowana jest do osób przeniesionych do rezerwy, w tym żołnierzy rezerwy, którzy dotychczas nie odbywali czynnej służby wojskowej oraz ochotników, którzy zgłoszą się do jej odbycia i nie podlegają obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej
(art. 55 ust. 1 pkt 2).
Służbę przygotowawczą mogą pełnić ochotnicy posiadający uregulowany stosunek do służby wojskowej, a także inne osoby niepodlegające obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej lub przeszkolenia wojskowego, na ich wniosek lub za ich zgodą. Służby przygotowawczej nie pełni się w okresie trwania obowiązku odbywania zasadniczej służby wojskowej oraz przeszkolenia wojskowego. Stosunek służbowy służby przygotowawczej powstaje w drodze powołania, na podstawie dobrowolnego zgłoszenia się do tej służby.

Do służby przygotowawczej może być powołana osoba: niekarana za przestępstwo umyślne, posiadająca obywatelstwo polskie, odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia czynnej służby wojskowej, wiek osiemnastu lat i wykształcenie:

1) wyższe, w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu oficerów;
2) co najmniej średnie, w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu podoficerów;
3) co najmniej gimnazjalne, w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu szeregowych.

Czas trwania służby przygotowawczej wynosi:
1) dla żołnierza kształcącego się na oficera - do sześciu miesięcy;
2) dla żołnierza kształcącego się na podoficera - do pięciu miesięcy;
3) dla żołnierza kształcącego się na szeregowego - do czterech miesięcy.

 

Żołnierzowi służby przygotowawczej kształconemu na potrzeby korpusu:

oficerów - przysługuje uposażenie zasadnicze w stawce miesięcznej w wysokości 60% najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego, tj. 1500 zł brutto;
podoficerów
- przysługuje uposażenie zasadnicze w stawce miesięcznej w wysokości 40% najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego, tj. 1000 zł brutto;
szeregowych
- przysługuje uposażenie zasadnicze w stawce miesięcznej w wysokości 30% najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego, tj. 750 zł brutto.

 

Okres pełnienia służby przygotowawczej wlicza się pracownikowi do okresu zatrudnienia w zakresie wszystkich uprawnień wynikających ze stosunku pracy.

Po podjęciu decyzji osoba ubiegająca się o powołanie do służby przygotowawczej składa wniosek do wojskowego komendanta uzupełnień, dołączając do niego następujące dokumenty:

  • odpis, uwierzytelnioną kopię, elektroniczną kopię lub kopię świadectwa (dyplomu) potwierdzającego posiadane wykształcenie;
  • odpis, uwierzytelnioną kopię, elektroniczną kopię lub kopię dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje.

W przypadku osoby będącej studentem szkoły wyższej i ubiegającej się o powołanie do służby przygotowawczej pełnionej w kilku okresach do wniosku załącza się również zaświadczenie szkoły wyższej.

 

Zgodnie z regulaminem służby przygotowawczej kandydaci przechodzą:

POSTĘPOWANIE PRZYGOTOWAWCZE  DO SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ OBEJMUJE:

- analizę złożonych dokumentów oraz danych zawartych w ewidencji wojskowej;

- przeprowadzenie rozmowy wstępnej;

- w przypadku kobiet skierowanie do wojskowej komisji lekarskiej ( celem wydania  orzeczenia o zdolności do pełnienia czynnej służby wojskowej).

 

POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE OBEJMUJE:

- ocena wyników nauczania ( sprawność fizyczna oraz poziom kwalifikacji);

- postępowanie kwalifikacyjne ( określenia motywacji i predyspozycji ochotnika).

 

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE OBEJMUJE:

- wyniki nauczania oraz poziom kwalifikacji - wynikające z treści świadectw,    złożonych dokumentów i oświadczeń;

- skierowanie do wojskowej pracowni psychologicznej(celem wydania orzeczenia psychologicznego w zakresie przeciwwskazań do odbycia czynnej służby wojskowej)


 

 

Służba przygotowawcza może być pełniona w kilku okresach przez studentów uczelni wyższych, w czasie letnich przerw wakacyjnych.

 

Szczegółowe warunki, terminy powoływania do służby przygotowawczej, w tym wzór wniosku
i dokumenty składane o powołanie do tej służby oraz przypadki i terminy zwalniania z tej służby, przebieg służby przygotowawczej i czas trwania kształcenia określa rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej.
Aby służba przygotowawcza nie kolidowała z tokiem studiów, służba ta realizowana będzie w dwóch okresach w czasie letnich przerw wakacyjnych, po zakończeniu dwóch kolejno następujących po sobie latach studiów.

Szkolenie prowadzone jest na potrzeby korpusu podoficerów i obejmuje:
1) w pierwszym okresie szkolenie podstawowe trwające do trzech miesięcy, przeprowadzane
    w terminie lipiec - wrzesień,
2) w drugim okresie szkolenie specjalistyczne trwające do dwóch miesięcy,
    realizowane w terminie lipiec - sierpień.
Powołanie do służby przygotowawczej może nastąpić jeśli, czas trwania studiów warunkuje ukończenie tej służby.

 

 

 

 


 

Punkt informacyjny
czynny w godzinach

poniedziałek  7.30 - 17.00

wtorek -piatek 7.30 - 15.30

Służby Przygotowawczej pok. nr 6
pani Karolina Wronowska 261-872-364,
Narodowych Sił Rezerwowych pok. nr 6
 pani Emilia Szymańska tel. 261-872-419,


 Jeśli masz jakieś pytania napisz:

 wkupraga@ron.mil.pl

lub     wkupraga.rekrutacja@ron.mil.pl