Strona Główna BIP Strona Główna
- Vademecum
 

Dla kogo jest przeznaczona pomoc rekonwersyjna ???

 

Pomoc rekonwersyjna przysługuje wszystkim żołnierzom zawodowym !!!

 Ponadto osobami uprawnionymi do otrzymania pomocy rekonwersyjnej  pozostają szczególnie poszkodowane rodziny żołnierzy, tj.: małżonkowie i dzieci żołnierzy, którzy zaginęli lub ponieśli śmierci mającej związek z wykonywaniem zadań służbowych lub zmarli w 3 lata od zwolnienia ze służby mającej związek z wypadkiem lub chorobą w trakcie służby wojskowej.

Kto nie może otrzymać pomocy rekonwersyjnej?

Nie otrzyma pomocy rekonwersyjnej żołnierz zawodowy który:

  • zrzekł się obywatelstwa polskiego lub nabył obywatelstwo innego państwa
  • prawomocnego orzeczenia o wymierzeniu kary dyscyplinarnej usunięcia
    z zawodowej służby wojskowej
  • prawomocnego orzeczenia środków karnych pozbawienia praw publicznych, wydalenia z zawodowej służby wojskowej lub zakazu wykonywania zawodu żołnierza zawodowego
  • skazania prawomocnym wyrokiem sądu na karę pozbawienia wolności (aresztu wojskowego) bez warunkowego zawieszenia jej wykonania;
  • prawomocnego ukarania przez organ właściwego samorządu zawodowego karą zawieszenia lub pozbawienia prawa wykonywania zawodu (specjalności zawodowej).

 


Forma pomocy

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dn. 18.12.2015 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 2213) ulegają zmianie wysokości limitów finansowych dotyczące pomocy rekonwersyjnej na przekwalifikowanie zawodowe, które od 1 stycznia 2016 r. wynoszą:

100% - po 4 latach służby (2 175zł.),  

200% - po 9 latach służby (4 350 zł),

300 % - po 15 latach służby (6 525 zł)

 - limitu określonego na poziomie 75% najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego obowiązującego w dniu 1 stycznia roku kalendarzowego, w którym zainteresowany wystąpi z wnioskiem o udzielenie pomocy w przekwalifikowaniu zawodowym – dotyczy żołnierzy zwolnionych po 1 stycznia 2016 r.  i nie korzystających dotychczas z pomocy rekonwersyjnej.

 


 

Rodzaje pomocy rekonwersyjnej

 

Praktyka zawodowa

Organizowane są dla każdego żołnierza zwalnianego z zawodowej służby wojskowej. Na zajęcia grupowe kieruje dowódca jednostki. Nie są one jednak obowiązkowe, żołnierz może zrezygnować z zajęć składając oświadczenie, które dołączane jest do jego akt.

Przekwalifikowanie

Polega na finansowaniu pełnym lub częściowym szkoleń mających na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych, przydatnych do kontynuowania aktywności zawodowej w warunkach cywilnych. Każdy, komu przysługuje przekwalifikowanie może korzystać z przyuczenia do zawodu realizowanego w instytucjach uprawnionych do prowadzenia kształcenia.

 Zajęcia grupowe

Jest to pomoc przysługująca tylko żołnierzom będącym w okresie wypowiedzenia stosunku służbowego lub przeniesionym do dyspozycji. Praktyki zawodowe mogą trwać do 6 miesięcy z tym, że żołnierz w tym okresie musi cały czas odbywać służbę zawodową. 

Doradztwo zawodowe

Doradztwo zawodowe prowadzone jest na zasadzie optymalizacji decyzji żołnierza odnośnie wyboru rodzaju pracy, miejsca atrudnienia oraz kierunku przekwalifikowania.
Przed planowanym terminem zwolnienia z zawodowej służby wojskowej dowódca jednostki kieruje żołnierza do Ośrodka Aktywizacji Zawodowej.