Strona Główna BIP Strona Główna
- Wnioski i akty prawne
 

OBOWIĄZUJĄCE  AKTY PRAWNE

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 19.12.2014 r. w sprawie pomocy w zakresie doradztwa zawodowego, przekwalifikowania, pośrednictwa pracy i odbywania praktyk zawodowych (D.U. z 2014 r. poz. 1622)

Ustawa z dnia 11.09.2003r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (D.U. z 2013 r. poz. 675, 829, 852, 1355)

Ustawa z dnia 20.04.2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (D.U. z 2008r. Nr 69, poz. 415)

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27.02.2004r. w sprawie stanowisk pracy związanych z obronnością kraju (D.U. Nr 35, poz. 310)

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 20.04.2009r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu korzystania przez żołnierzy zawodowych i byłych żołnierzy zawodowych, a także małżonków oraz dzieci pozostających na utrzymaniu żołnierzy zawodowych, którzy zaginęli lub ponieśli smierć w związku z wykonywaniem zadań służbowych, z pomocy w zakresie przekwalifikowania, doradztwa zawodowego i pośrednictwa pracy (D.U. Nr 67, poz. 565)

Decyzja Nr 440/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 03.10.2007r. w sprawie działalności rekonwersyjnej w resorcie obrony narodowej (D.Urz. MON Nr 19. Poz. 198)

Zmiany w Ustawie o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych:

w art. 120:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Były żołnierz zawodowy, który został zwolniony z zawodowej służby wojskowej wskutek ustalenia przez wojskową komisję lekarską niezdolności do pełnienia zawodowej służby wojskowej wskutek wypadku pozostającego w związku z pełnieniem czynnej służby wojskowej albo choroby powstałej w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby wojskowej albo który pełnił zawodową służbę wojskową co najmniej cztery lata, z wyjątkiem zwolnionego ze służby wojskowej z powodu, o którym mowa w art. 111 pkt 1, 12–15, w okresie dwóch lat od dnia zwolnienia z zawodowej służby wojskowej, może korzystać na terenie kraju z pomocy w zakresie doradztwa zawodowego, przekwalifikowania i pośrednictwa pracy, udzielanej przez właściwe organy."

b) ust. 3 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:
"Żołnierz zawodowy, za zgodą dowódcy jednostki wojskowej, może korzystać na terenie kraju z pomocy w zakresie:"

c) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:
"3a. Do zgody, o której mowa w ust. 3, nie stosuje się art. 106 § 2-6 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego
."

d) w ust. 4b pkt 2 otrzymuje brzmienie:
"2) po 9 latach służby wojskowej – 200%"

e) ust 7 otrzymuje brzmienie:

"7. Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki i tryb korzystania z uprawnień, o których mowa w ust. 1–6, tryb dokonywania zwrotu kosztów, o których mowa w ust. 4, oraz właściwość organów w sprawach przyznawania pomocy. Rozporządzenie powinno zagwarantować odpowiednie przygotowanie uprawnionych do funkcjonowania na rynku pracy oraz prawidłowe wykorzystanie środków finansowych przeznaczanych na ten cel."

 

Na co zwrócić uwagę w powyższych ustawach?

  • W ustawie o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych art. 119 i 120.
  • Rozporządzenie Prezesa RM w sprawie stanowisk pracy związanych z obronnością - wykaz stanowisk.
  • W ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy art. 40.
  • W rozporządzeniu MON z dnia 20.04.2009r. znajdują się informacje dotyczące form pomocy rekonwersyjnej.
  • W rozporządzeniu MON z dnia 18.05.2007r. określenie trybu postępowania w przypadku zatrudnienia byłego żołnierza zawodowego na stanowiskach związanych z obronnością kraju.
  • Decyzja MON z dnia 03.10.2007r. określa  organy właściwe w sprawach rekonwersji w zależności od obszaru działania.


 

 

WZORY WNIOSKÓW  

 wzór wniosku w ramach pomocy rekonwersyjnej - szkolenia (studia, studium)  

wzór wniosku o wydanie zaświadczenia stwierdzającego predyspozycje do zajmowania stanowiska pracy związanego z obronnościa kraju