Strona Główna BIP Strona Główna
Dla studentów
 

Istnieje możliwość odbycia szkolenia w ramach służby przygotowawczej pełnionej w kilku okresach w korpusie podoficerów dla studentów uczelni wyższych, którego realizacja przewidziana jest w czasie letnich przerw wakacyjnych.

Powołanie do służby przygotowawczej pełnionej w czasie letnich przerw wakacyjnych może nastąpić tylko i wyłącznie wtedy, gdy czas trwania studiów osoby ubiegającej się o powołanie warunkuję jej ukończenie w trakcie tych studiów.

DO WNIOSKU NALEŻY ZAŁĄCZYĆ:

- odpis świadectwa ukończenia szkoły średniej,

- inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje w tym: certyfikaty, świadectwa ukończenia kursów, uzyskania specjalizacji zawodowych, zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu,

- zaświadczenie ze szkoły wyższej.

Postępowanie kwalifikacyjne do służby przygotowawczej ma charakter konkursowy a podstawę rekomendacji w sprawach powołania danej osoby lub braku tej rekomendacji stanowią:

- wyniki nauczania oraz poziom kwalifikacji przydatnych w wojsku,

- wynik rozmowy kwalifikacyjnej,

- potrzeby Sił Zbrojnych w tym limit powołań.

W trakcie pełnienia służby przygotowawczej żołnierzom przysługuje:

- zakwaterowanie zbiorowe,

- wyżywienie,

- umundurowanie,

- uposażenie.

POWOŁANIE DO SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ:

- z dniem rozpoczęcia służby przygotowawczej żołnierz otrzymuje bez szczególnego nadania tytuł kadeta, jeżeli kształci się na podoficera,

- Kandydat, który zakwalifikował się do pełnienia służby przygotowawczej i wcześniej nie pełnił czynnej służby wojskowej, po upływie trzech tygodni od rozpoczęcia szkolenia składa przysięgę wojskową,

- po zakończeniu początkowego okresu kształcenia podstawowego żołnierz kształcący się na podoficera odbywa kształcenie specjalistyczne przygotowujące go do objęcia obowiązków na szczeblu dowódcy drużyny,

- na zakończenie kształcenia żołnierz składa przed komisją egzaminacyjną egzamin na podoficera,

- po zdanym egzaminie na podoficera Komendant lub Dowódca nadaje specjalność wojskową zgodnie, z którą był kształcony i mianuję go na stopień starszego szeregowego z jednoczesnym przeznaczeniem na pierwszy stopień podoficerski po odbyciu dodatkowych ćwiczeń wojskowych.